­

Všeobecné obchodní podmínky
velkoobchodního (B2B) e-shopu MADOIL-SHOP.cz

 Čl. I. Základní ustanovení a vymezenípojmů

 1)   Tyto obchodní podmínky (dále rovněž jen jako "obchodní podmínky") upravují základní práva a povinnosti smluvních stran kupních smluv uzavřených mezi společností MADOIL s.r.o., IČ: 65276515, se sídlem Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23498 (dále rovněž jen "prodávající" či "MADOIL s.r.o.") jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím (dále rovněž jen jako "kupující") na straně druhé.

 2)   Prodávající je právnickou osobou, která za účelem prodeje a dodání zboží, a to ať už přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 3)   Prodávající MADOIL s.r.o. je provozovatel internetového obchodu MADOIL(B2B) (dále rovněž jen "e-shop")

 4)   Kupujícím(zákazníkem)je podnikatel, který je právnickou či fyzickou osobou, jenž za účelem koupě a přijetí zboží, a to ať už přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 5)   Podnikatelem je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, jakož i osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále rovněž jen "podnikatel").Má se dále za to, že podnikatelem je ten kupující, který není spotřebitelem.

 6)   Smluvními stranami jsou společně prodávající a kupující (dále rovněž jen "smluvní strany").

 7)   Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to v jeho platném a účinném znění. Ujednání odchylujíc se od ustanovení těchto obchodních podmínek je dále možno sjednat v kupní smlouvě, přičemž tato odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

 8)   Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (internet), a to na adrese http://madoil-shop.cz/obchodni-podminky

 Čl. II. Kupní smlouva a základní práva a povinnosti smluvních stran

­
1)  Vystavení zboží na internetových stránkách e-shopu má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou a ani závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.Za závaznou nabídku se považuje odeslaná objednávka kupujícího, přičemž k uzavření smlouvy dochází okamžikem odeslání objednaného zboží kupujícímu, nebo okamžikem, kdy bude kupujícímu doručen závazný souhlas či potvrzení odeslané ze strany prodávajícího, a to podle toho, který okamžik nastane dříve. Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu neprodleně prostřednictvím informativního e-mailu, přičemž toto potvrzení není svou povahou souhlasem s uzavřením smlouvy, ale pouze potvrzením o tom, že objednávka byla prodávajícím řádně zaevidována.

­

 2)  Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k předání nebo k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího ve stanovené lhůtě 7 do dnů, přičemž tento svůj záměr oznámí kupující pro dávajícímu především prostřednictvím e-mailu. Kupující bere na vědomí, že tímto nezanikají práva a povinnosti smluvních stran, které jim plynou z příslušných právních předpisů a z těchto obchodních podmínek.

 3)  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jakož i případně odstoupit od smlouvy, a to zejména v případech, kdy (a) kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou zřejmým omylem v důsledku chyby interního informačního systému e-shopu, (b) se zboží již nevyrábí či nedodává,(c) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo (d) zboží není k dispozici v důsledku nedodání zboží nebo nemožnosti dodání zboží na straně dodavatele, tj. není-li dostupnost zboží způsobena přímo prodávajícím,přičemž k uzavření kupní smlouvy v těchto uvedených případech nedojde. Pakliže kupující již zaplatil část nebo celou výši kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo jím uvedenou adresu. O této skutečnosti bude kupující informován především prostřednictvím e-mailu.

 4)  Prodávající si rovněž vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou,dojde-li ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu rozhodnutí správního, soudního, či jiného orgánu veřejné moci,přičemž o této skutečnosti bude kupující informován především prostřednictvím e-mailu.

 6)  Jestliže se kupující s úhradou jakékoliv kupní ceny zboží či jakékoliv její část dostane do prodlení, tak je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z celé dlužné částky za každý, byť i jen započatý, den prodlení.

 7)  Kupující s výší smluvních pokut dle odst. 6) tohoto článku souhlasí a nemá k nim jakékoliv výhrady, přičemž považuje výši těchto smluvních pokut za přiměřenou a odpovídající. Smluvní pokuty dle odst. 6) tohoto článku mají ryze sankční charakter a nekryjí nárok prodávajícího na náhradu škody vůči kupujícímu,přičemž veškeré smluvní pokuty sjednané dle odst. 6) tohoto článku jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy bude kupující k jejich úhradě prodávajícím vyzván.

 8)  Jestliže se kupující s úhradou jakékoliv kupní ceny či jakékoliv její části dostane do jakéhokoliv prodlení, tak je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.Účinky odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy nastávají jeho doručením kupujícímu,přičemž v případě, že kupující od této smlouvy odstoupí, tak se toto odstoupení od této smlouvy nijak nedotýká jeho nároků vůči kupujícímu na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody. 

 9)  Vlastníkem zboží se kupující stane až v okamžiku, kdy řádně a v plné výši uhradí prodávajícímu kupní cenu zboží, přičemž k převodu vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího tak dojde až v okamžiku řádné a úplné úhrady kupní ceny kupujícím prodávajícímu. 

 Čl. III. Práva z vadného plnění

1)  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak konkrétními ustanoveními § 1914 až § 1925,dále § 2099 až § 2117 a případně také § 2158 až § 2174 občanského zákoníku. 

2)  Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu.

3)  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady. Konkrétně prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

­
a)  má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b)    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c)    je zboží v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti;
d)    a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

­

4)   Ustanovení odst. 1) a odst. 2) tohoto článku se nepoužijí (a) u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (c) u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5)   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od převzetí zboží.

6)   Neposkytuje-li výrobce na zboží záruku, kterou lze uplatnit v záruční době, může kupující uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění do 12 měsíců od převzetí zboží s výjimkou zboží, které podléhá rychlé zkáze.

7)  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího sdělení s projevem vůle kupujícího uplatnit reklamaci zboží.

8)  V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.

9)  Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. 

 Čl. IV. Reklamační řád

1)   U zboží, u něhož je to nezbytné, vystaví prodávající kupujícímu záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. V ostatních případech prokazuje kupující původ zboží dokladem o koupi (faktura, dodací list apod.). Pro tyto účely je vhodné, aby si kupující tento doklad o koupi zboží uschoval.

 2)   Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, přičemž převzetím zboží se rozumí předání zboží kupujícímu.

 3)   V případě, že bude kupujícímu doručena poškozená zásilka, uvede kupující do dodací list vady odůvodňující nepřevzetí zásilky.

 4)   Oprávněnou reklamaci vyřídí prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů.

 5)   V důsledku výskytu vady zboží může kupující dle podmínek občanského zákoníku uplatnit tyto následující nároky (a) dodání chybějícího zboží, (b) opravu zboží, (c) přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, či (d) odstoupení od smlouvy.

 6)   K reklamaci je vhodné předložit fakturu (dodací list), jakož i doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

 7)   V případě reklamace vad u zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce (záruka za jakost), musí být tyto vady reklamovány nejpozději do konce záruční doby.

 8)   Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet okamžikem uplatnění reklamace, přičemž běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, kdy je k vyřízení reklamace nezbytná součinnost kupujícího (např. dodání reklamovaného zboží, či podkladů potřebných pro vyřízení reklamace apod.). Lhůta je od tohoto data pozastavena až do doby dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 9)   Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo může odstoupit od smlouvy. Tatáž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli se považuje za důvod uplatnění práv z vadného plnění jako v případě neodstranitelné vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

 10)  Nemá-li zboží vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 11)  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy prodávajícímu působilo značné obtíže.

 12)   Záruční i pozáruční servis zboží je prováděn v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 hod., pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Čl. V. Vaše ochrana

Během naší spolupráce se snažíme plně chránit Vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto odstavci.

1) Požadované (povinné) údaje – tyto jsou na registračním formuláři označené hvězdičkou. Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu znovu, využijte možnosti registrace.


2) Údaje o naší spolupráci – během spolupráce jsou shromažďovány informace o Vaší objednávce. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o objednávkách jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.


3) Využití zákaznických dat mimo e-shop MADOIL (B2B) – zákaznická data jsou v rámci e-shopu důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky, a dopravci. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby či konkrétní přepravy. Tato data nejsou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.


4) Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení (akčních nabídek) na uvedené kontaktní údaje. Toto zasílání můžete jednoduše zrušit, potřebné instrukce k tomu naleznete v záhlaví doručeného mailu.


5) Používáním e-shopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich objednávkách. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel veřejně publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.


6) Souhrnné informace – důvěryhodným třetím stranám nebo veřejnosti můžeme poskytovat souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad).


 Čl. VI. Expedice, doprava a platební podmínky

Expediční lhůty

U každého zboží je uvedena jeho skladová dostupnost. Je-li zboží skladem, je obvykle expedováno do dvou pracovních dnů ode dne přijetí závazné objednávky kupujícího. 

­

Platební podmínky za zboží a dopravu

1)Faktura – platba na fakturu (převodem) je možná pouze po splnění všech obchodních podmínek a schvaluje ji obchodní oddělení firmy MADOIL s.r.o.

2)Bezhotovostním převodem na bankovní účet – kupní cena zboží je hrazena před dodáním zboží, přičemž nejpozději následující pracovní den po objednání zboží je kupujícímu odeslána faktura s platebními údaji tak, aby bylo možné provést bezhotovostní převod. Nebude-li úhrada kupní ceny provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, bude objednávka kupujícího považována za stornovanou.

 

3)Hotově - u zboží, které je přepravováno prodávajícím a našimi smluvními partnery. U našich smluvních partnerů, které budou zajišťovat dodání zboží nad 80 km od Břeclavi, bude účtován poplatek za dopravu dle jejich stanovených podmínek, naše doprava do 80km od Břeclavi bude zdarma

 

4)Kartou - pouze u našich smluvních partnerů, pokud tento způsob platby podporují.


­

Platební podmínky 

Hotově - pouze u zboží, které je přepravováno rozvozem zajišťovaného prodávajícím

Bezhotovostním převodem na bankovní účet – kupní cena zboží je hrazena před dodáním zboží, přičemž nejpozději následující pracovní den po objednání zboží je kupujícímu odeslána faktura s platebními údaji tak, aby bylo možné provést bezhotovostní převod. Nebude-li úhrada kupní ceny provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, bude objednávka kupujícího považována za stornovanou.

Další poskytované služby

    Při jednorázovém nákupu více kusů zboží je možno sjednat slevu dohodou. 
    Cenové akce na zboží jsou platné do vyprodání zásob, popř. jejich platnost je časově omezena

Čl. VII. Řešení spor a rozhodčí doložka


1)   Všechny spory a sporné otázky vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, nebo s ní jakkoliv související, se prodávající a kupující budou snažit řešit především vzájemným smírným jednáním a dohodou, přičemž nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k úplnému a jasnému vyřešení takových sporů a sporných otázek dohodou, tak budou veškeré spory a sporné otázky vyplývající z kupní smlouvy a obchodních podmínek nebo s nimi jakkoliv související, a to včetně sporů o jejich platnost, účinnost, výklad nebo porušení, s konečnou platností řešeny a rozhodovány v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci, a to v rámci urychleného řízení s vydáním rozhodčího nálezu do dvou měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku za rozhodčí řízení, případně v rámci jiného obdobného typu urychleného řízení, který bude platný a účinný v době, kdy dojde k zahájení příslušného rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

 2)   Sudištěm bude Brno.

 3)   Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro prodávajícího i kupujícího.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

1)   Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že byl na tyto obchodní podmínky a reklamační řád dostatečným způsobem a s dostatečným předstihem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a že se řádně a důkladně s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.

2)   Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi prodávajícího pro potřeby e-shopu. Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat. Osobní údaje kupujících jsou prodávajícím chráněny proti zneužití a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, či externích dopravců, přičemž osobní údaje kupujících jsou těmto subjektům předávány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující vyslovuje prostřednictvím samostatného dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů".

Kupující souhlasí se stanoveným způsobem platby a termínem dodání, které mu bylo odesláno v potvrzovacím emailu na základě odeslané objednávky v e-shopu z našeho obchodního oddělení.
­